• 40% அரசு மானியத்துடன் விவசாயத்திற்கு சோலார் பம்புசெட்
  • 40% நபார்டு வங்கி மானியம்
  • 40% வங்கிக் கடன்
  • 20% முன்வைப்புத் தொகை

பம்புசெட்

Pump Set

சோலார் பேனல்

Solar Panel

மொத்த தொகை

Total Amount

3 HP

5 HP

3,000 W

5,000 W

3,24,000

5,40,000


  • Ranges from 1 HP - 10 HP
  • Suitable for single phase and trhee phase motors
  • In-build MPPT Technology
  • Variable Frequency drive (VFD)
  • Pure sine wave output
  • Solar panel capacity upto 10 KW
  • Suitable for Mono block and submersible pump

மானியம்

Subsidy

முன்வைப்புத் தொகை 20%

Inizial Payment

வங்கிக் கடன் 40%

Bank Loan

1,29,600

2,16,000

68,800

1,08000

1,29,600

2,16,000